Zdravstvo, sindikat Почетак - Zdravstvo

Zdravstvo

Go to content

Main menu

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
О ОДРЖАНОЈ ''СИНДИКАЛНОЈ ШКОЛИ'' 2013. У ПЕРИОДУ ОД 18. ДО 21. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ НА ТАРИ – ХОТЕЛ '' ОМОРИКА''


У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда у периоду од 18. до 21. априла 2013. године
У С П Е Ш Н О  је одржана ''Синдикална школа''  са следећим темама:

ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАДУ СА ОСВРТОМ НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА
Предавач Слободан Лаловић

ПРИМЕНА ПКУ И УПОЗНАВАЊЕ СА ПРЕДЛОЗИМА МОГУЋИХ РЕШЕЊА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПКУ ЗА НАРЕДНИ ТРОГОДИШЊИ ПЕРИОД

Предавач: Прим.
др сц. мед. Радмила Обреновић

СНАГА И СЛАБОСТИ СИНДИКАТА -  

Предавач: Прим.
др сц. мед. Радмила Обреновић

Р а д и о н и ц а – НАСТАВЉЕН РАД УЗ АКТИВНО УЧЕШЋЕ СВИХ УЧЕСНИКА СИНДИКАЛНЕ ШКОЛЕ   ( ПРВИ ДЕО ОДРЖАН У ОКТОБРУ).

Број учесника био око 200, а  њихов општи утисак да је организација ''Синдикалне школе''  била на највишем нивоу.  Теме интересантне, интригантне  и корисне и да се настави даља едукација чланова Синдиката за синдикално деловање.

  ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА СИНДИКАЛНЕ ШКОЛЕСиндикална школа 18-21.04.2013.
Тара - хотел ОморикаПрограм семинара

Четвртак 18. 04. 2013.

13.00  Полазак /из Делиградске/,смештај, вечера

Петак 19. 04. 2013.

10.00 сати.
Тема: Примена Закона о раду са   освртом на предлог  измена
Слободан Лаловић
        
  Дискусија, питања и одговори

11.30 – 12.00  Пауза за кафу

12.00 сати

Тема:  Примена ПКУ. Упознавање са предлозима могућих решења за закључивање ПКУ  за наредни трогодишњи период
Прим.
др сц мед. Радмила Обреновић

Дискусија, питања и одговори

13.00 Ручак

14.00  Обилазак  Шарганска ''8'' (аутобусом)


Субота 20. 04. 2013.

10.00 сати

Тема: Снага и слабости Синдиката

11.00 – 11.30  Пауза за кафу


11.30 – 12.30  Радионица

Тест

13.00  Ручак

14.00 – 18.00  Спортска такмичења

20.00 Заједничка вечера

Недеља  21.04.2013.

10.00  Полазак за Београд


Обилазак Кремне


ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ


На основу члана 167. став 1. тачка 1. и 168. став 2. Устава Републике Србије (Службени гласник РС бр. 98/2006) и члана 2.50. и 51. Закона о Уставном суду (''Сл. гласник РС број   109/2007)'', Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Београда, подноси

Иницијативу за покретање поступка за оцењивање уставности и законитости  одредби чланова 2. став 4. , члана 4. став 2,  члана 4а, став 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама  Сл. гласник Републике Србије бр. 34/2001, 62/2006, 116/2008, 92/2011 и 99/2011.

Опширније->


Београд, 24.01.2013.године

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-ПРЕДСЕДНИКУ СУДА-


Б е о г р а д
Немањина 26


Предмет: Ургенција за решење поступка за оцењивање уставности и законитости

Градски обор синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, поднео је дана 21.марта 2012.године Уставном суду Републике Србије иницијативу за покретање поступка за оцењивање уставности и законитости одредби чланова 2., став 4.,  члана 4., став 2, члана 4а, став 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/2001, 62/2006, 116/2008, 92/2011, и 99/2011).
У образложењу поднете иницијативе наведени су разлози из којих се тражи покретање поступка, с предлогом да Уставни суд утврди да наведене одредбе Закона о платама у државним органима и јавним службама нису у сагласности са Уставом Републике Србије.
Узимајући у обзир да од решења овог предмета зависи материјални положај великог броја запослених у здравственим установама и егзистенције њихових породица,  молимо да овај започети  поступак убрзате, јер би његово нерешавање довело до дуготрајних последица.
Надамо се да ћете као председник Уставног суда Републике Србије највише судске инстанце у држави, својом благовременом интервенцијом омогућити да се у потпуности заштите Уставом и Законом гарантована права грађана.


С поштовањем,
П р е д с е д н и к
Прим. др сц.
мед. Радмила Обреновић

 

хотел "ОМОРИКА" - Тара
Хотел "БЕЛИ БОР" 'Тара
Хотел "БРЕЗА" - Врњачка Бања

Прослава 8. марта 2013

Хотел "БЕЛИ БОР" 'Тара  АКЦИЈА

Индивидуалне цене


Образац за административну забрану

Време у Београду
 

Београд, 21.11.2012. године

ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ, СВИМ ФИЛИЈАЛАМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

-Директору-

Предмет: Ислата отпремнина и јубиларних награда за уговорене раднике у сгоматолошкој спужби за период 01.07. - 31.12.2012. године на терет средстава обавезног здрвственог осигурања

Републички фонд за здравствено осигурање, у оквиру средстава опредељених Финансијским планом за 2012. годину, на основу закључених уговора стоматолошке здравствене заштите за 2012. годину, пренеће средства у оквиру „осталих материјалних трошкова" здравственим установама за исплату отпремнине и јубиларне награде уговореним запоспенима за права стечена у периоду јулм-децембар 2012-године.

Опширније

 
 
 

Београд, 21.11.2012. године


Подружница Института за медицину рада Србије Српског лекарског друштва 27. 28 и 29. новембра и 04. 05. и 06. децембра 2012. године ће одржати

ДОМАЋИ ЈЕДНОДНЕВНИ КУРС ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ


ТЕМА: ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА НА РАДУ

У организацији Института за медицину рада Србије „ др Драгомир Карајовић“
Место одржавања: Институт за медицину рада Србије „ др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29. Београд
Време одржавања курса: 10:00 до 18:00 сати (једнодневни у трајању од 8 сати)

ПРОГРАМ КУРСА

 
 
 

Београд, 15.11.2012. године

НАШ СИНДИКАТ УПУТИО ЗАХТЕВЕ НАДЛЕЖНИМА


Председник Зоран Савић је на адресе Народне Скупштине, Владе Србије, Министарства здравља, Комисије за процену здравствених технологија, Покрајинског секретаријата здравства, секретаријата за здравство Београда, градоначелника Београда, Фармацеутске коморе, директора здравствених установа апотека и предсдницима синдикалних организација упутио 17 захтева насталих после састанка (1. новембра)са представницима свих државних апотека у Србији и седнице Председништва Синдиката (7. новембра)...

Опширније

 
 
 

Београд, 29.10.2012. године

Од октобра основица 2.554,15 динара


Ha основу члана 3 став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник PC", бр. 34/01, 62/06 - др закон, 116/01 -др. закон, 34/11, 92/11 и 99/11 - др. закон) и члана 43. став 3.3aкона о Влади (“Службени гласиик PC“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -УС и 72/12), на предлог Министарства финансија и привреде,
Влада доноси

ЗАКЉУЧАК


1. Плате запослених у основном, средњем и високом образовању, ученичком и студентском стандарду, здравственој делатности, заводима за социјалну заштиту, заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, центрима за социјални рад, установама социјалне заштите за смештај корисника и запослених у осталим јавним службама које се финансирају из буџета обрачунаваће се и исплаћивати пo основици која, почев од плате за октобар 2012. године, износи - нето 2.554,15 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Опширније

 
 
 
 
 
 

На састанку  одржаном  дана 23. октобра 2012. године у просторијама Градске управе града Београда, Секретаријату за здравство,  са замеником секретара, Мр сци. мед. др Александром Стефоски, председник ГОС, прим. др сци Радмила Обреновић, је договорила  да се Оснивач  укључи у решавање:
-  актуелног стања  у ДЗ Гроцка, насталог блокадом текућег рачуна   чиме је нарушен систем исплата плата, накнада и других личних примања запослених, сагласно  важећим законским прописима;
-  насталих проблема услед неисплаћених јубиларних награда  запосленима у Стоматолошким службама, и превазилажење   стања уз могућност повлачења тужби које су запослени покренули преко Синдиката,  из неколико здравствених установа;
Поред наведеног, разговорано је и о  актуелним проблемима   у другим здравственим   установама чији је оснивач град Београд.


 
 
 

Београд,  15. октобар 2012. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство
Заменик  Секретара,
Мр сци. мед. др Александар Стефоски


Б  е  о  г  р  а  д
Краљице Марије 1/XII

Предмет:  Хитно одржавање састанка у вези решавања проблема у ДЗ Гроцка.

Молим  Вас   да  нам хитно  закажете  састанак у вези незаконитог  поступања  -  умањења плата и осталих личних примања запослених у ДЗ Гроцка.

Обавештени сте дописом   Синдикалне организације ДЗ Гроцка  о насталој ситуацији - да је у Дому здравља Гроцка за месец септембар 2012. године, исплаћена умањена плата од 1 до 17,5% у односу на предвиђену Законом о платама у државним органима и јавним службама и на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Запослени у ДЗ Гроцка који нису уговорени са РФЗЗ, нису примили други део плате. Такође,  није исплаћена накнада ради доласка на и одласка са рада за октобар месец 2012. године.  

Узроци  овог стања  (блокада текућег рачуна због неизмирених обавеза према добављачима на основу правоснажних судских пресуда), неизазвног  од стране запослених,  већ менаџмента Установе, не смеју се ''превалити'' преко плата и осталих личних примања.

Уколико се проблеми не реше, а трају скоро месец дана,  Синдикат ће сагласно законским прописима, бити принуђен да предузиме крajње непопуларне мере, јер је незадовољство запослених на граници контролисаног.

С поштовањем,


П  р  е  д  с  е  д  н  и  к
Прим. др сци. Радмила Обреновић


Стигао је позив из Секретаријата за здравство, да се одржи састанак 23.10.2012. године у 10 сати у просторијама Секретаријата.

 
 

Београд, 17.10.2012. године

ДИРЕКТОРУ УСТАНОВЕ
Б е о г р а д

Предмет: Кадровски план.

Последњих месеци Градском одбору Синдиката обратио се већи број председника Синдикалних организација због Кадровског плана у Установи за 2012. годину.

Комлетан текст погледајте овде

 
 
 
 

На основу члана 100. Статута Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, члана 13. Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда на седници Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, одржаној дана 13.октобар 2012. године,  усвојен је


ПРАВИЛНИК
О РАДУ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БЕОГРАДА


 
 

Osnovna plata zaposlenog u javnim službama, koju čini proizvod koeficijenta i osnovice za obračun i isplatu plata, ne može biti niža od minimalne zarade koju utvrđuje Socijalno - ekonomski savet


Članom 2. stav 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) utvrđeno je da se odredbe ovog zakona primenjuju i na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, ako zakonom nije drukčije određeno.

Plate zaposlenih u javnim službama uređene su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 34/2001). U članu 4. navedenog zakona utvrđeno je da koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu, kao i da sadrži dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Minimalna zarada, koju utvrđuje Socijalno - ekonomski savet Republike Srbije, predstavlja minimalno pravo zaposlenih i zarada (odnosno plata) se ne može isplatiti zaposlenom u iznosu nižem od minimalne zarade, koja za period januar-jun 2008. godine iznosi 70,00 dinara (neto) po radnom času.

Prema tome, zarada (odnosno plata) zaposlenog, za period januar-jun 2008. godine, ne može biti niža od 12.180 dinara neto, za prosečan mesečan broj časova od 174, odnosno od 16.510 dinara sa porezom i doprinosima koji se plaćaju iz zarade, što znači da i zaposleni u zdravstvenoj ustanovi koji obavlja najjednostavnije poslove ima pravo na platu u navedenom iznosu.

S obzirom da osnovnu platu zaposlenog u javnim službama čini proizvod koeficijenta i osnovice za obračun i isplatu plata, ista ne može biti niža od minimalne zarade koju utvrđuje Socijalno - ekonomski savet.


(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike RS, br. 06-00-45/2008-01 od 26.2.2008. godine)

 
 

Београд, 25.9.2012. године

Помоћник министра здравља Зорица Павловић је поводом захтева нашег синдиката од 7. септембра за састанком на којем би били решавани нагомилани проблеми јуче упутила допис у којем пише да је тражени састанак заказан за 28. септембар у 10 сати.

Опширније


 
 

Београд, 19. 09. 2012. године    

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Предмет:  Синдикална школа.


Градски одбор  Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда донео је Одлуку да се  организује  ''Синдикална школа'' 2012. године.   

Термин одржавања је од 11.  до  14.  октобра 2012. године.

Место одржавања: Тара – хотел  ''Оморика''.

Структура соба: двокреветне и трокреветне. Број места је ограничен.

Цена по учеснику  износи 7.500,00 динара, на бази пуног пансиона са  боравишном таксом  и осигурањем.

Плаћање је: 70% авансно, а остатак по завршетку ''Синдикалне школе'', у року до 30 дана.

Уплате вршити на текући рачун ГОС код Војвођанске банке, број: 355-1004736-98; сврха:  уплата за ''Синдикалну школу''.

Трошкове превоза (аутобусом), предавача, литературе... сноси Градски одбор Синдиката. О месту и времену поласка накнадно ћу Вас обавестити.

Садржај програма који Вам достављам уз допис, подлoжан је променама.

Рок за пријављивање учесника и уплата је до 05. октобра 2012. године.

Пријава за учешће  доставља  се Градском одбору Синдиката  у писаној форми.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/32-32-962; 060/64-56-014 и  060/64-56-017.  

С поштовањем,
П р е д с е д н и к
Прим. др. сц Радмила Обреновић    

 
 

СИНДИКАЛНА ШКОЛА
11 - -14. 10. 2012
ТАРА – хотел "ОМОРИКА"

Четвртак 11. 10. 2012.

13.00  Полазак,  смештај,  вечера


Петак 12. 10. 2012.

Тема: Безбедност и здравље на раду
10.00 - 10.30  Ергономске штетности на раду у здравственим установама
Др сци. мед. Срђан Борјановић, Институт за медицину рада Србије
Дискусија
11.00 – 11.30  Пауза за кафу
11.30 – 12.00  Метод за процену ризика на радним местима у здравству
Др сци. мед. Срђан Борјановић Институт за медицину рада Србије
Дискусија
13.00 Ручак
14.00  Полазак за ДРВЕНГРАД


Субота 13. 10. 2012.

Тема: Снага и слабости Синдиката
10.00  Предавање
11.00 – 11.30  Пауза за кафу
11.30 – 12.30  Радионица
Тест
13.00  Ручак
14.00 – 18.00  Спортска такмичења
20.00 Заједничка вечера


Недеља  14.10.2012.

10.00  Полазак за Београд
Обилазак Кремне


 
 

Београд, 30.8.2012. године

Председнику Покрајинског, Окружног - Градског одбора


Поштовани,
Ha позив министра финансија и привреде, мр Млађана Динкића и министра здравља, проф. Др. Славице Ђукић Дејановић, 30. августа 2012. године одржан je састанак у Министарству финансија.
Ha састанку су министри предложили:

1. Повећање плата запосленима у делатности здравства од 2% у октобру 2012. године и 2% одаприла 2013. Године.
2. Исплату једнократне материјалне помоћи у износу од 4.000 динара, у јануару 2013. године, за све запослене у здравству
3. Примена капитације од 1. октобра 2012. године, без умањења плата.

Детаљне информације биће дате на седници РОС-а која je заказана за 6. септембар 2012. године.
Срдачно, .


Председник
Др Зоран Савић


 
 

Београд, 27.8.2012. године

Уставни суд Републике Србије

Иницијатива и Захтев за одређивање привремене мереИницијатива за оцену уставности Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, затим уставности и законитости Уредбе о корективном коефицијенту, највећем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ....


ПОДНОСИОЦИ ИНИЦИЈАТИВЕ:

1. Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије,
Београд, Дечанска 14, Матични број 06198279,
којег заступа председник др Зоран Савић.

Погледајте оригинал иницијативе


 
 

Београд, 24.8.2012. године

Уредба ни после 1. октобра


Представници Лекарске коморе Србије, Синдиката лекара и фармацеута Србије, Секције опште медицине Српског лекарског друштва, Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, АСНС-а гранског синдиката здравства и Удружења лекара опште/породицне медицине Србије, после заједничког састанка везаног за Уредбу о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама (у даљем тексту Уредба), одржаног 22.08.2012. у седишту Лекарске коморе Србије у Београду, остали су при ставовима изнетим на састанку који је одржан 20.06.2012 године и издају следеће


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Лекарска комора Србије, синдикати запослених у систему здравствене заштите Републике Србије и стручна удружења лекара цији су представници учествовали на заједничком састанку, сагласни су у следецем:
1. Уредбу у овом облику, за чији почетак примене је одређен 1. октобар 2012.године, је неопходно укинути или барем одложити до стицања свих услова за њену практичну примену. У том периоду потребно је извршити садржајне и техничке корекције докумената и усагласити све нормативне акте који регулишу здравствену заштиту у Републици Србији.
2. За све потписнике овог саопштења апсолутно је неприхватљиво свако смањивање основне плате појединцима или групама здравствених професионалаца које је предвиђено постојећом Уредбом. Самим тим „корективни коефицијент" за обрачун зарада, не може бити мањи од 1. Финансијски сценарио са лекарима у улози чувара социјалног мира, често примењиван у периоду који је за нама, тотално је неодржив.
3. Уредба доведи у питање клиничку аутономију лекара и ставља га у својеврстан сукоб интереса између здравствених потреба пацијената, неадекватно дефинисаног обима и садржаја права из обавезног здравственог осигурања и проблема у финансирању здравствене заштите.
4. Оваква Уредба води даљем урушавању здравстевеног система и повећању нагомиланог незадовољства како лекара тако и свих запослених у здравству Србије. Последице које могу настати њеном применом су несагледиве, не само са аспекта лекара, вец и пацијената чија ће права, у доброј мери, бити угрожена.
5. Уредба садржи и елементе директне дискриминације, како запослених у систему здравствене заштите у односу на остале запослене у јавном сектору, тако и дискриминације појединих група здравствених професионалаца у односу на остале колеге. У том контексту, потписници саопштења ће користити законом дозвољене поступке и радње у циљу заштите законитости и уставности, што је у међувремену и учињено пред Уставним судом Србије.
Послато:
- г-дину Ивици Дачићу, председнику Владе РС
- Др.Славици Ђукић Дејановић, министарки здравља РС
- Проф.др Драгану Делићу, председнику Здравственог савета РС
- Проф.др Александру Вуксановићу, директору Републичког фонда за здравствено осигурање Србије
- г-дину Млађану Динкићу, министру финасија и привреде РС
- г-дину Јовану Кркобабићу, министру рада, запошљавања и социјалне политике РС
- Проф, др Душану Милисављевићу, председнику Одбора за здравље и породицу РС

ПОГЛЕДАЈ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА


 
 

Београд, 20.8.2012. године

Затражено мишљење Министарства о подели запослених у здравственим установама


Поштовани,
Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа се чланство и многи запослени у установама здравства указујући да се у здравственим установама прави разлика - подела између запослених.
У здравственој установи врши се подела на оне запослене чији je број утврђен Кадровским планом здравствене установе за одговарајућу буџетску годину и осталих запослених на неодређено време, одређено време или друге запослене чији je радни однос заснован Уговором о раду.
Здравствена установа прави разлику између запослених у остваривању права на исплату плата - зарада и свих других примања из радног односа (исплата јубиларних награда и др. права).
Полазећи од Устава PC, Закона о раду, колективног уговора и других прописа, Синдикат сматра једино исправним и могућим да сви запослени у установама здравства имају иста права, обавезе и одговорности из радног односа. Свако друго поступање, односно подела запослених на уговорене, утврђене Кадровским планом и остале запослене и ускраћивање њихових права није сагласано са Уставом и Законом.
Молимо Вас за мишљење ради превазилажења насталих проблема у установама здравства и стављања у равноправан положај свих запослених у овој делатности.
С поштовањем,


Председник

Др Зоран Савић

ПОГЛЕДАЈ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

 
 

In memoriam – Milenko Smiljanić

14. avg, 2012.

Osnovni podaci: Rođen je 1942. godine u Barlovu, opština Kuršumlija, u porodici železničara. Osnovnu školu završio je u Mladenovcu, gimnaziju u Aranđelovcu, a potom je na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao sociologiju (hteo je da studira arhitekturu, ali nije položio prijemni).
Nekadašnji bokser (pet javnih nastupa, četiri poraza, jedan nerešeni meč).
Oženjen je Eržebetom, profesorkom hemije, zbog koje je naučio mađarski. Imaju ćerku i sina.

Nastavak

 
 

(Одлука Уставног суда, ИУо број 129/2012 од 30. маја 2012. године, објављена у "Сл. гласнику РС", бр. 68/2012 од 18. јула 2012. године)


НЕПОСТОЈАЊЕ ЗАКОНСКОГ ОВЛАШЋЕЊА ДА УПРАВНИ ОДБОР ДОМА ЗДРАВЉА "ВРАЧАР" ДОНОСИ АКТ КОЈИМ УРЕЂУЈЕ СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЈЕДИНИМ СЛУЖБАМА ДОМА ЗДРАВЉА, БЕЗ ОБЗИРА НА НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД СЛУЖБЕ


Комплетна одлука

 
 

На основу члана 27. Статута Дома здравља, члана 107.ст 5. ПКУ , Управни одбор је на XX седници седници одржаној 18.. 07.2012. године, донео следећу


ОДЛУКУ


1. Одобрава се исплата јубиларних новчаних награда за запослене у Служби стоматолошке здравствене заштите Дома здравља „Савски венац" који су у току 2009., 2010., и 2011. и 2012. године навршили 10, 20, 30 и 35 година, укупног радног стажа у укупном износу од 507.488,60 рсд..
2. Запосленима из тачке 1. ове одлуке награда ће се исплатити до 31.12. 2012. године.
3. Средства за исплату награда обезбедиће се из сопствених средстава Дома здравља.
4. Одлуку ће спровести Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове Дома здравља.


Образложење


Чланом 107. ст.5. Посебног колективног уговора предвиђено је да запослени у здравственим установама који су навршили 10, 20, 30 и 35 година укупног радног стажа имају право на јубиларну награду и да је послодавац дужан да исту исплати. Дом здравља је од РФЗО и Министарства здравља добио дописе и инструкције о поступцима око исплата наведених награда. РФЗО је преузео обавезу да ће за запослене у Дому здравља,који су то право стекли у 2009.,2010. и 2011. годину, исплатити јубиларне награде и то : за 2009. и 2010. годину до краја 2011: године, а за 2011. годину до краја јануара 2012. године. Запосленима из тачке 1. диспозитива ове одлуке РФЗО неће исплатити награде иако су уговорени радници и зараде им се исплаћују у складу са уговором са РФЗО. У вези тога Дом здравља је упутио ургенцију РФЗО и Министарству здравља. На ургенцију није одговорено. Као што је напред наведено Дом здравља је, у складу са наведеном одредбом ПКУ дужан да наведеним радницима исплати јубиларну награду и исту ће им исплатити из сопствених средстава. Како због недостатка средстава нс постоји могућност да се награде исплате истовремено када и запослцнима којима исплаћује Фонд, исте ће се исплатити до 31.12.2012. године На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.


ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ"

Др. Марија Ковачевић

 
 

Повлачење актуелног Уговора о обављању послова изабраног лекара


У просторијама Републичког фонда у четвртак 12.07.2012. године, одржан је састанак са представницима Лекарске коморе Србије, Синдиката лекара и фармацеута и Удружења лекара опште/породичне медицине, уз присуство помоћника министра здравља.

На састанку је размотрен Уговор о обављању послова изабраног лекара, након чега је донет закључак да се овај уговор повуче са сајта, као и да је потребно извршити допуну уговора.

С тим у вези, договорено је и да се застане са поступком закључивања Уговора о обављању послова изабраног лекара док се, у договору са поменутим удружењима и Министарством здравља, не изврши корекција текста уговора и не буде објављен нови текст уговора.

 
 

Београд, 11.7.2012. године

Закључак о обустављању поступка мирног решавања колективног радног спора


1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак мирног решавања колективног радног спора, у предмету бр. 116-02-00049/2012-02, због немогућности његовог даљег вођења, услед неорганизованости и неспремности послодавачке стране да у њему учествује на начин и no поступку утврђеним Законом о мирном решавању радних спорова, као и због одлагања примене Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује no основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама.

2. ОЧЕКУЈЕ СЕ од страна у спору да својим даљим радњама и активностима допринесу мирном решавању предметног спора и трајнијој нормализацији процеса рада у здравственим и социјалним установама Републике Србије.


Образложење


Опширније

 
 
 
 

Београд, 26.06.2012. године

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УСТАНОВИ


Предмет: Штрајк - 29. јуна 2012. године од 11 до 12 сати.

Републички одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници од 21. јуна 2012. године, донео је Одлуку о организовању ШТРАЈКА, кош ће се одржати 29. јуна 2012. године v термину од 11 до 12 сати на територији Републике Србије.


Штрајк се организује ради подсећања Владе Републике Србије и ресорних министарстава да нису реализовани захтеви Синдиката, као и због непоступања Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у складу са Законом.
Одлука РОС је обавезујућа за чланове органа и радних тела Синдиката на свим нивоима организовања и мора се поштовати.


Одбор Синдикалне организације представља Штрајкачки одбор. И у обавези је да обавести директора Установе о времену и начину одржавања Штрајка.


Молим Вас да, не угрожавајући минимум процеса рада, у што већем броју учествујете у Штрајку. Уколико постоје могућности одржите јавну седницу Одбора синдикалне организације, (и/или организујете окупљање по организационим јединицама).


Одмах по одржавању Штрајка, у времену од 12 до 13 сати, доставити у писаном облику информацију Републичком одбору Синдиката, односно Председнику штрајкачког одбора (у Београду - Градском одбору Синдиката запослених у дравству и социјалној заштити Београда) на Вама пригодан начин (факс, e-mail) или достављањем лично у просторије Синдиката, Београд, Дечанска 14/IIL собабр. 13.

О даљим активностима одлучиваће органи Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије,и о томе ће мо Вас блговремено обавестити.


Телефон/факс РОС: 32-39-015 и 32-33-348; E-mail: zdravko@sindikat.rs;
Телефон/факс ГОС: 32-32-962; E-mail: zdravstvo@sindikat-beograda.rs.


Срдачно Вас поздрављам,


председник
Прим. мр. сци Радмила Обреновић

 
 

Београд, 25.06.2012. године


ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА СИНДИКАТА


Поштовани,
Подсећамо Вас да сте члан Штрајкачког одбора као и на статутарну обавезу да координирате рад и спроводите одлуке органа Синдиката у окрузима, односно региону који Вас је бирао за члана Председништва Синдиката.
У обавези сте да доставите информацију председнику штрајкачког одбора и Републичком одбору Синдиката о спроведеном Штрајку, одмах након спровођења, 29. јуна 2012. године у времену од 12 до 13 сати.


С поштовањем,


Председник
Др Зоран Савић

 
 

Одржана четранеста седница Градског одбора Синдиката запослених у здравству исоцијалној заштити Београда, дана 14.06.2012. године.

 
 

Београд, 29. мај 2012. године

Због непоштовања Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, упућени су дописи упозорења: ДЗ Палилула, ДЗ Стари Град, ДЗ Барајево, Апотека Београд, Специјална болница за  психијатријске болести ''Др Лаза Лазаревић'' и у неколико наврата упућени су дописи директорима свих установа здравства Београда.


 
 

Београд, 29.05.2012. године


ДОМ ЗДРАВЉА ПАЛИЛУЛА
Директору, др Славици Калезић-Милошевић  


Предмет:  Захтев за исплату јубиларне награде


 
 

Београд, 29.05.2012. године

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ


Предмет:  Иницијатива.


 
 

Београд, 25.5.2012. године

ОДРЖАНА ПРВА МИРИТЕЉСКА РАСПРАВА


На позив Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, миритеља, професора др Живка Кулића, данас, 25. маја 2012. године одржана је прва расправа у поступку мирног решавања радног спора који се води између Министарства здравља и нашег Синдиката.
Расправи су присуствовали: миритељ, представници Министарства здравља и нашег Синдиката.
На првој расправи извршено је упознавање представника страна у спору и отворена су питања која су предмет колективног радног спора.
Расправа у поступку решавања радног спора се наставља, условно је заказана за 1. јун 2012. године.


 
 

Београд, 21.5.2012. године

Позив за расправу пред Одбором за мирење

Позивате се на расправу у поступку мирног решавања радног спора који се води између Министарства Здравља и репрезентативних синдиката у здравству Србије, која ће се одржати у петак, 25.05.о.г. са почетком у 10 часова, у Београду, ул.Омладинских Бригада бр.1, први спрат, соба 125.
Подсећам вас да сте сагласно одредби члана 21.3акона о мирном решавању радних спорова дужни да одердите свог представника у Одбору за мирење, и своје представнике за учешће на расправи.

Опширније

 
 

13. Седница ГОС
Закључци ГОС


 
 

Београд, 10. мај 2012. године       

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Градоначелнику,  Драгану Ђиласу

Поштовани Градоначелниче,

У име Градског одбора Синдиката  запослених у здравству и социјалној заштити Београда и своје лично име честитам Вам  остварене изборне резултате у Београду - "Избор за бољи Београд".
 
Истовремено, користим прилику да Вас подсетим на допис број 42 од 07. марта 2012. године  којим смо затражили пријем код Вас,  и   поново  се обраћам   тим поводом. Сматрамо да је у обостраном интересу да се успостави неопходна сарадња и социјални дијалог   јер се ради о делатности од изузетног друштвеног значаја, а  коју представљам  по функцији  председника Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда

Очекујем да нас у најскорије време обавестите о датуму одржавања састанка.
Окосница наших проблема је закључивање Колективних уговора код послодавца  за установе чији је оснивач град Београд (27 установа), а можемо разговарати и о осталим значајним актуленим питањима у складу са надлежностима.   

Напомињем  да је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, члан Европске федерације синдиката јавних служби, која представља 8 милиона чланова из 275 синдиката, и да   је са забринутошћу пратила конфликт између Министра здрављa  као послодавца и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије,  на протесту који је одржан 19. априла 2012. године.
Ово није добар пример сарадње  социјалних партнера.  

Контакт телефони су: 066/83-00-616, 062/88-46-700,  или  011/32-32-962  - Градски одбор Синдиката.       

Срдачан поздрав,                 .

П р е д с е д н и к
Прим.мр.сц Радмила Обреновић

 
 

Београд, 10. 05. 2012.


РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
Председнику, др Зорану СавићуПредмет: Oбавештење о изабраном члану РОС.

Обавештавам Вас да је дана 26. априла 2012. године на Скупштини Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, за члана Републичког одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, изабран Др Милан Мићић, запослен у КБЦ '''Др Драгиша Мишовић'' .

 
Срдачaн поздрав,

П р е д с е д н и к
Прим.мр.сци Радмила Обреновић

 
 

Београд, 27.4.2012. године

Закључак Владе Србије


Плате запослених у основном, средњем образовању, ученичком и студентском стандарду, здравственој делатности, заводима за социјалну заштиту, заводима основаним у складу за Законом о основама система образовања и васпитања, центрима за социјални рад, установама социјалне заштитте за смештај корисника и запослених у осталим јавним службама, које се финансирају из буџета, обрачунаваће се и исплаћивати по основици, која, почев од плате за април 2012. године изоси - нето2.504,07 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање...

Опширније

 
 

Београд, 27.4.2012. године

Предлог за мирно решење радног спора


На адресу нашег синдиката и адресу Министарства здравља, насловљено на председника Савића, односно министра Станковића, стигло је писмо директора Агенције за мирно решавање радних спорова Дејана Костића у којем пише:
Поштовани,
Обраћам Вам се у складу са одредбама Закона о мирном решавању радних спорова, по процедури покретања поступа мирног решавања колективног радног спора чији је предмет обустава рада у здравству...

Опширније


 
 

Београд, 26.04.2012.

Одржана изборна скупштина Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда. За новог председника изабрана Радмила Обреновић из Клиничког центра Србије.

 
 

Протест 19.03.2012

Окупљање


Шетња

 
 


Захтев за доделу материјалне помоћи

     

 
 
Back to content | Back to main menu