Zakon i propisi

     Kapitacija


     UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA (IZMENA 2014.GODINA)

     UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

     UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

     UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

     ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU 2013 SL.GL.108

     ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU DECEMBAR 2013

     ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

     ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

     ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
     ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

     ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

     ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

    Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

     Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

    Zakon o budžetskom sistemu - "Službeni glasnik RS", br 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011 - Ovaj zakon je stupio na snagu 25. jula 2009. godine. Poslednje izmene i dopune Zakona stupile su na snagu 7. januara 2012. godine.

     Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

    Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)

     Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005)

     Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004)

     Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
     Zakon o socijalno-ekonomskom savetu ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004)
     Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

     Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS, br 125/2004 i 104/2009)

     Zakon o štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl.glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon)

     Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

     Zakon o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

     Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)

     Zakon o socijalnoj zaštiti

     Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

     Zakon o zdravstvenom osiguranju

     Mobing - psihološki teror

     Prezentacija zakona o mobingu

     Zakon o budžetskom sistemu

     Zakon o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu

     Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

     Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

     Zakon o zdravstvenoj zaštiti

     Zakon o izmenama zakona o budžetu za 2012. godinu - Rebalans budžeta

     Zakon o javnim nabavkama

     Zakon o javnim službama

     Zakon o socijalnoj zaštiti

     Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova

 


 

      Zakon o zabrani diskriminacije

      Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

     Zakon o javnom zdravlju

     Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

     Zakon o transplantaciji organa

     Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva

     Zakon o transfuziološkoj delatnosti

     Zakon o upravljanju otpadom

 


 

 

     KONVENCIJA BROJ 87 O SINDIKALNIM SLOBODAMA I ZAŠTITI SINDIKALNIH PRAVA

     KONVENCIJA BROJ 98 O PRAVIMA RADNIKA NA ORGANOZVANJE I NA KOLEKTIVNE PREGOVORE, 1949.

     KONVENCIJA BROJ 135 O ZAŠTITI I OLAKŠICAMA KOJE SE PRUŽAJU PREDSTAVNICIMA RADNIKA U PREDUZEĆU

     KONVENCIJA BROJ 158 O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POSLODAVCA

 


     Uredbu o korektivnom koeficijentu

     IZMENA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU I OBRAČUNU PLATA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

     Mreža zdravstvenih ustanova u 2012 u Beogradu

     UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA
-"Službeni glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 (dr. uredba)1, 30/2002, 32/2002 (ispr.) 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011 и 11/2012 -

 Ova uredba je doneta na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, a stupila je na snagu 20. jula 2001. godine.
Poslenje dopune Uredbe stupile su na snagu 22. februara 2012. godine, a primenjuje se počev od obračuna i isplata plata za januar 2012. godine.

 


     POTVRDA O ZDRAVSTEVNOM STANJU ZA LICA KOJA ODLAZE U INOSTRANSTVO