Poslovnik o radu

Na osnovu člana 49. Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda, Gradski odbor na sednici održanoj 29.02.2012. godine usvojio je

 

P O S L O V N I K

O RADU GRADSKOG ODBORA SINDIKATA ZAPOSLENIH

U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI BEOGRADA

 

     Pogledajte u PDF formatu