Isplata naknada troškova prevoza na i sa rada

Beograd, 10. maj 2012. godine

DIREKTORU USTANOVE

 

Predmet: Isplata naknada troškova prevoza na i sa rada.

 

Gradskom odboru Sindikata obratio se neki broj naših članova i predtavnika Sindikalnih organizacija iz Ustanova Beograda, da se ne vrši isplata naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima koji nisu dostavili nadležnoj službi i ustanovi broj "Bus plus" kartice.


S tim u vezi, ukazojemo na sledeće činjenice:

Sredstva obezbeđuje RFZO u skladu sa fakturama zdravstvenih ustanova i to RFZO isplaćuje unašred za svaki naredni mesec.


Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini prevozne karte u javnom saobraćaju, na osnovu člana 104. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, što se bliže uređuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, a koju čine predstavnici Ministarstva i Sindikata, na sastanku održanom 24. novembra 2011. godine je donela zaključak koji je obavezujući.

Zadržavanje doznačenih sredstava za naknadu troškova prevoza radi dolaska na i odlaska sa rada zaposlenima koji nisu dostavili broj kartice "Bus plus" nadležnoj službi u Ustanovi je neosnovano, a predstavlja i svojevrsno zadiranje u privatnost, jer preko daljinskog čitača u svakom momentu se zna kretanje putnika. Zaposleni imaju pravo na zaštitu svoje ličnosti.

Takođe, zanemaruje se činjenica da postoje alternative koje pružaju zaposlenom mogućnost komfornijeg, bržeg i lakšeg putovanja do posla, a što neposredno utiče i na zamor zaposlenog, a samim tim i kvalitet obavljanja posla.

Princip jednakosti u pogledu ostvarivanje prava zaposlenih u svim ustanovama u Beogradu važi za sve, a ne samo na pojedine ustanove. O sankcijama i posledicama da ne govorimo.

Očekujemo da uvažite naše argumente i omogućite redovnu isplatu naknade troškove svim zaposlenim u ustanovi istovremeno i na način kako je to predviđeno kolektivnim ugovorom kod poslodavca.


S poštovanjem,


P r e d s e d n i k

Prim. mr.sc Radmila Obrenović