Obavestenje 2018

ЧЛАН СИНДИКАТА ИМА ПРАВО ДА ЗНА!

Градски одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда је  Упутио више иницијатива преко РОС, и то:  

Са четрнаесте седнице ГОС, од 29. јануара 2018. године, упућена је иницијатива према РОС за измене и допуне

  1.  Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, односно повећање стопе доприноса за здравствено осигурање, тако да гласи: члан 44. став 1. тачка 2) Закона, мења се и гласи: ''2) за обавезно здравствено осигурање – 12,3%.

Образложење:   Права из обавезног здравственог осигурања су сведена на минимим   што значајно утиче на нижи ниво услуге, односно квалитет из обавезног здравственог осигурања.

       2. Члана 115. Закона о раду, тако да гласи: ''Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

1) најмање у висини 85% просечне зараде која претходи меседу када је наступила привремена спреченост за рад до 30 дана.

2) у висини 100% просечне зараде која претходи меседу када је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду, професионалном болешћу и трајном тешком болешћу.

       3. Члана 90.става 1. Закона о здравственом осигурању, уместо ''чини просечна месечна основица на коју је плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање у складу са законом, утврђена у календарском тромесечју које претходи тромесечју'' мења се тако да гласи: '' чини месечна основица која претходни месецу када је наступила болест или повреда на раду…''

У ставу 1. члана 96. Закона, уместо досадашњих ''65% од основа за накнаду зараде'' мења се и гласи: ''85% од основа за накнаду зараде.''

Образложење: Из и на зараду (плату) плаћа се допринос за обавезно здравствено осигурање. Шта чини зараду, односно плату, уређено је прописима о раду.   Чињенице да је уплата доприноса на зараду (плату) је довољна да се примени и у погледу исплате накнаде зараде…

 

4. Става 1. члана 13. Закона о финансијској подршци породици са децом, мења се и гласи : '' Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу основице коју би запосле (но) лице примал(о)а да ради, а на којусу плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, пре отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће.''

 

 

На шеснаестој седници Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда,одржаној 23. априла2018. године, упућена је иницијатива према РОС:  

1)      Захтева хитно повећање зарада запосленима у здравству и социјалној заштити, полазећи од просечне потрошачке корпе и осталих релевантних показатеља;

2)      Упути (поново) иницијатива за измене и допуне: Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање; Закона о раду; Закона о здравственом осигурању; и Закона о финансијској подршци породици инсистирати на разматрању и усвајању исте;  

3)      Упути (поново) иницијатива за измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању и захтевати укидање казнених поена за одређену категорију запослених – жена.

4)      Захтевати брже попуњавање упражњених радних места, полазећи од Одлуке о максималном броју запослених и доследну примену (поштовање) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Образложењезахтева и иницијатива: присутно је велико незадовољство запослених због ниских зарада и недовољног броја извршилаца да се пружи квалитетна здравствена услуга грађанима и често због непопуњавања радних места одређених профила немогућност да се тимски обави посао; и сталних миграција ка другим државама, чиме ће се дугорочно довести у питање функционисање здравственог система.   У расправи је апострофиран проблем одласка најквалификованијих кадрова – здравствених радника са искуством. Такође, је истакнуто да је просечна зарада запослених у здравству и социјалној заштити испод просечне у Републици, а да је потребно скоро две просечне зараде запослених у здравству и социјалној заштити за просечну потрошачку корпу и да велики број запослених живи од само једне плате. Изнети су подаци поводом обележавања Светског дана детета да 8,4% деце живи испод прага сиромаштва, а чак 32% на граници, што под хитно треба да се промени. Почев од промене садашње популационе политике, која је дестимулативна.

5)      О свим захтевима Синдиката обавестити јавност преко средстава јавног информисања.

 

***

 

Упућен је ПОЗИВ члановима Синдикалне организације ДЗ Лазаревац да се јаве у Градски одбор Синдиката са образложењем о мотиву и разлозима као и могућностима за добро синдикално организовање и успостављање социјалног дијалога између Синдиката и Директора установе на законским основама и неопходном нивоу, који је тренутно нарушен.  

 

***

Последње информације o активностима у Синдикалној организацији

По спроведеном поступку преиспитивања и утврђивања репрезентативности, директор Установе је донела решење о репрезентативности Синдикалне организације Клиника за психијатријске болести ''др Лаза Лазаревић''