Pristupnica

  СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
ПРИСТУПНИЦА
Потписом ове приступнице постајем члан Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и овлашћујем га да заступа моје интересе ради остваривања и заштите колективних и појединачних права и интереса из рада и по основу рада. Прихватам Статут и програмска начела.
1. Име и Презиме: , ЈМБГ:
2. Запослен(а):
3. Занимање и радно место:
4. Адреса стана:
5. Сагласан сам да се од моје зараде, сваког месеца, одбија синдикална чланарина у висини утврђеној општим актом, односно одлуком надлежног органа Синдиката и уплаћује на одговарајуће рачуне.
Место и датум:

Својеручни потпис:
__________________________________