Dopis 14.01.2015.једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права.

Одредбом члана 20. Став. 2. Устава Републике Србије прописано је да достигнути ниво људских и мањинских права не може се смањивати.

Одредбом члана 21. Устава Републике Србије прописано је да су пред Уставом и законом сви су једнаки.Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Одредбом члана 70. Устава Републике Србије прописано је да се Република Србија стара се о економској сигурности пензионера.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Oсновно начело Устава Републике Србије је непосредна примена зајемчених права из чега проистиче да Законом о пензијском и инвалидском осигурању ни у ком случају не сме да се мења суштина права зајемчених Уставом Републике Србије. Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС 75/2014 ) и то:

 

1)      Члан 19б.:Осигураник стиче право на превремену старосну пензију кад наврши најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота;

 

2)      Члан 70а.: Закона о пензијском и инвалидском осигурању : -Висина превремене старосне пензије одређује се на исти начин као и висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота.

 

 

3)      Члан 70в.: Закона о пензијском и инвалидском осигурању -Изузетно од члана

70а овог закона, осигуранику жени се пре времена старосна пензија одређује

 

на начин како се одређује старосна пензија, с тим што се износ те пензије

 

трајно умањује за 0,34% за сваки месец ранијег одласка у пензију пре

 

навршених:

 

1) у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;

 

2) у 2016. години, 61 годину живота;

 

3) у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;

 

4) у 2018. години, 62 године живота;

 

5) у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;

 

6) у 2020. години, 63 године живота;

 

7) у 2021. години, 63 године и два месеца живота;

 

8) у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;

 

9) у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;

 

10) у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;

 

11) у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;

 

12) у 2026. години, 64 године живота;

 

13) у 2027. години, 64 године и два месеца живота;

 

14) у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;

 

15) у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;

 

16) у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;

 

17) у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.

 

 

4). Члан 70.в: Износ превремене старосне пензије утврђен у складу са чланом 70а и 70б овог закона умањује се највише до 20,4%.

 

Одредбе члана 19. б , 70 а , 70 б и 70 в Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Службени гласник''РС бр. 75/2014.) су у супротности са чланом 19., чланом 20. став 2. чланом 21., и чланом 70. Устава Републике Србије(„Службени гласник РС“ бр. 98/2006).

 

Одредбе закона којима су прописани кумулативни услови за стицање права на превремену пензију за одређене категорије осигураника су несагласни са одредбама Устава и са потврђеним међународним уговорима, односно њима се повређује начело забране смањивања достигнутог нивоа људских и мањинских права из члана 20. став 2. Устава јер се спорним одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању ограничава и смањује само право и тиме достигнути ниво тог права.

Такође, њима се повређује уставни принцип једнакости, који произилази из уставног принципа забране дискриминације, пошто се оспореном одредбом ствара неједнакост (дискриминација) одређених категорија осигураника.

Наиме, практичном применом спорних одредби Закона о пензијском и инвалидском осигурању, те прописана одредба да морају бити кумулативно испуњена оба услова

–године стажа осигурања и

-године живота

директно се повређују уставом загарантована права у односу на категорију запослених који су у ранијим годинама живота засновали радни однос.

Према садашњем законском решењу умањење пензије је трајно, дакле, остаје на снази докле год се пензија прима, уместо да буде укинуто стицањем оба услова за пензију.

Будућим пензионерима од јануара 2015. године биће уведено умањење пензије уколико се одлуче за одлазак у пензију са једним испуњеним условом било да је реч о годинама стажа или о годинама живота. Овакво врло ригидно законско решење уведено у циљу дестимулисања ранијег одласка у пензију, недвосмислено ставља у подређен положај оне који су се млади запослили, а такође и Уставом зајемчено право на правичну накнаду, као и остала права из рада и по основу радног односа из којег извире и право на пензију је наведеним Законом о пензијском и инвалидском осигурању (,,Службени гласник''РС бр. 75/2014.) је повређено у односу на категорију запослених особа женског пола.

 

У складу са одредбом члана 19. Устава Републике Србије јемства неотуђивих  људских

 

и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне

 

слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву,

 

заснованом на начелу владавине права.

 

 

 

Извршеним изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању поступа се супротно одредбама о неотуђивим људским правима, због чега се доводе у питање основне вредности демократског друштва, и начела владавине права које почива на неотуђивим људским правима.

 

На основу изложеног подносилац Иницијативе Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Београда, предлаже Уставном суду Републике Србије:

  1. Да поступи по датој иницијативи и покрене поступак оцене уставности и законитости одредаба члана 19б. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, члана 70а. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, одредбе члана 70b. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ичлана 70в. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Службени гласник'' РС бр. 75/2014.) са чланом 19. чланом 20. став 2., чланом 21.став 1.2. и 3. и чланом 70. став. 2. Устава Републике Србије;

 

  1. Да брижљиво размотри разлоге изложене у предметној иницијативи;

 

  1. Да донесе одлуку којом ће се утврдити да одредбе члана 19б, 70а, 70b. и 70в.Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Службени гласник'' РС бр. 75/2014.) нису у сагласности са Уставом Републике Србије ( чланом 19., 20. став 2. 21. став 1.2.и 3. и 70. став 2. ) и потврђеним међународним уговорима, односно уколико се Закон о пензијском и инвалидском осигурању у међувремену измени да у време важења није био у сагласности са Уставом Републике Србије.

 

 

 

 

У Београду, 01.12.2014. године